ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόγραμμα:

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  • Επιδότηση για την ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Μέγεθος επένδυσης από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
  • Ποσοστό επιδότησης από 45% έως 50%.
  • Έναρξη υποβολών 18/12/2017 λήξη 28/3/2018.

Περισσότερα

Ελληνικα